برنامه تولید کاشی کیمیاسرام

برنامه تولید شرکت کاشی کیمیا سرام میبد

مشتری گرامی  هر روز با مراجعه به این صفحه می توانید از تولید روزانه شرکت کاشی کیمیاسرام میبد  مطلع شوید

 ابعاد کاشی سرامیک
 نام طرح
توضیح
۴۰ * ۴۰ روکا بژ ضخیم
۴۰ * ۴۰ نخیل آبی
۶۰ * ۶۰ هامون کرم
۶۰ * ۶۰ گابن قهوه ای
۱۰۰ * ۴۰ براق ساده
۱۰۰ * ۴۰ کیارش بژ
۱۰۵ * ۳۵ گیتا کرم
۱۰۵ * ۳۵ مکران کرم

سایز ۶۰ * ۶۰

تارادیس کرم

Taradis

سایز ۱۰۰ * ۴۰

ثنا کرم

sana

سایز ۱۰۰ * ۴۰

مرمریت صدفی

Marmarit

سایز ۱۰۰ * ۴۰

منیزیت سفید

Manyazit

سایز ۱۰۰ * ۴۰

آگات طوسی

Agat

سایز ۱۰۵ * ۳۵

اورست کرم

everest

سایز ۱۰۵ * ۳۵

ابریشم کرم

Abisham

سایز ۴۰ * ۴۰

کسری کرم

kasra

سایز ۴۰ * ۴۰

زرین کرم

zarin

سایز ۶۰ * ۶۰

دیوان مشکی

Divan

سایز ۴۰ * ۴۰

اروند استخوانی

Arvand

سایز ۴۰ * ۴۰

مارلیک قهوه ای

Marlik