برنامه تولید کاشی کیمیاسرام

برنامه تولید شرکت کاشی کیمیا سرام میبد

مشتری گرامی  هر روز با مراجعه به این صفحه می توانید از تولید روزانه شرکت کاشی کیمیاسرام میبد  مطلع شوید

 ابعاد کاشی سرامیک
 نام طرح
توضیح
40 * 40 ضخیم طرح صادراتی
40 * 40 ضخیم طرح صادراتی
60 * 60 جیران کرم
60 * 60 صخره کرم
90 * 30 پارسا استخوانی
90 * 30 شهریار استخوانی
100 * 40 کیارش استخوانی
100 * 40 مانی بژ

سایز 100 * 40

پردیس طوسی

Pardis

سایز 100 * 40

محیا قهوه ای

Mahya

سایز 60 * 60

تارادیس کرم

Taradis

سایز 100 * 40

ثنا کرم

sana

سایز 100 * 40

مرمریت صدفی

Marmarit

سایز 100 * 40

منیزیت سفید

Manyazit

سایز 100 * 40

آگات طوسی

Agat

سایز 105 * 35

اورست کرم

everest

سایز 105 * 35

ابریشم کرم

Abisham

سایز 40 * 40

کسری کرم

kasra

سایز 40 * 40

زرین کرم

zarin

سایز 60 * 60

دیوان مشکی

Divan