سایز 100 * 40

محیا قهوه ای

Mahya

سایز 60 * 60

تارادیس کرم

Taradis

سایز 100 * 40

ثنا کرم

sana

سایز 100 * 40

مرمریت صدفی

Marmarit

سایز 100 * 40

منیزیت سفید

Manyazit

سایز 100 * 40

آگات طوسی

Agat

سایز 105 * 35

اورست کرم

everest

سایز 105 * 35

ابریشم کرم

Abisham

سایز 40 * 40

کسری کرم

kasra

سایز 40 * 40

زرین کرم

zarin

سایز 60 * 60

دیوان مشکی

Divan

سایز 40 * 40

اروند استخوانی

Arvand

سایز 40 * 40

مارلیک قهوه ای

Marlik

سایز 40 * 40

سامان قهوه ای

Saman

سایز 105 * 35

ترمه کرم

TerMah

سایز 105 * 35

یاقوت طوسی

Yagout

سایز 105 * 35

الماس طوسی

ALMAS

سایز 40 * 40

جزیره طوسی

Jazirah